Nagelstudio Joy for Nails
U bent bij mij in goede handen

 

Joy for Nails

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstyliste / Joy for Nails en de cliënt.

2. Inspanningen Joy for Nails

Joy for Nails zal de behandelingen naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Joy for Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Joy for Nails telefonisch melden. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig nakomt, zal de nagelstudio 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Joy for Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Joy for Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betalingen

Joy for Nails vermeldt de prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn incl. BTW.
Joy for Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of via een betaalverzoek door Joy for Nails, te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Joy for Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Joy For Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Joy for Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem (Beautyfile) op een klantenkaart. Joy for Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Joy for Nails zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Joy for Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Joy for Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Joy for Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat Joy for Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Joy for Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Joy for Nails geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op lucht en loslating van de nagels en op de producten. Met uitzondering van nagelbijters. Nagelbijters krijgen geen garantie op behandelingen en de producten.
De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
- De cliënt andere producten dan door Joy for Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de verzorgingstips folder niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & Diefstal

Joy for Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Joy for Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch of schriftelijk  gemeld worden aan de eigenaar van Joy for Nails. Indien een klacht gegrond is, zal Joy for Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien Joy for Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien Joy for Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nailartontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Joy for Nails.

Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Joy for Nails. 
Joy for Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio en het complex behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Joy for Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Joy for Nails en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn op de website van Joy for Nails vermeld. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 Huisregels van Joy for Nails

 -  In verband met de hygiëne mag er niet gerookt worden in de studio.

 - Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 18 jaar of ouder of indien jonger met toestemming van de ouder/verzorger. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram